Vision

Att ge ut egen musik innebär ofta någon form av pionjärarbete. För ett lyckosamt sådant så behöver man ha en bild av, en vision, av vad man vill åstadkomma. “Where there is no vision, the people perish” står det i Ordspråksboken i Bibeln, och det ligger mycket i det när det gäller att ge ut musik. Man behöver ha en bild av vad för musik som ska ges ut, hur och var den ska ges ut. Vem är det som framför musiken? Vilka är målgruppen? Sådana frågor är bra att ställa sig. Eftersom möjligheterna är stora när det gäller att ge ut musik, men likaså är fallgroparna och utmaningarna många, så man behöver ha en klar bild av åt vilket håll man strävar. Om man är flera stycken som ska ge ut musik tillsammans så behöver man se till att hela teamet strävar åt samma håll. På Wikipedia beskrivs vision som att det “uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå”. Vad är det du vill uppnå? Vartåt vill du sträva? Vem tar du med dig på resan? Har ni samma bild av målet?

Kalibrerar ni er vision och hittar en gemensam grund så är möjligheterna ändlösa.